NL
Festivalpark Werchter Belgium

Verkoopsvoorwaarden

1. Voorafgaand

Deze algemene voorwaarden beheersen de ticketverkoop, de totstandkoming van bijhorende overeenkomst en de wederzijdse rechten en plichten van KOPER/BEZOEKER, TICKETVERKOPER en ORGANISATOR van het festival/concert (verder "FESTIVAL/CONCERT" genoemd).

Met de KOPER/BEZOEKER wordt de persoon bedoeld op wiens naam een ticket wordt gereserveerd en/of wordt aangekocht en/of de persoon die het  FESTIVAL/CONCERT bezoekt.

Met de TICKETVERDELER wordt bedoeld TICKETMASTER BELGIUM NV - Kantersteen 47 - 1000 BRUSSEL.

Met de ORGANISATOR wordt bedoeld LIVE NATION FESTIVALS NV - Blarenberglaan 3A - 2800 MECHELEN.

Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst die tot stand komt ingevolge de aankoop van één of meerdere tickets voor het FESTIVAL/CONCERT.

De bepalingen inzake 'Privacybeleid' en 'Hoe kan ik online tickets bestellen', maken integraal deel uit van deze algemene voorwaarden.

De KOPER/BEZOEKER die één of meerdere tickets reserveert, erkent expliciet deze algemene voorwaarden integraal te hebben gelezen en aanvaard, nu ze in het reserveringsproces ter beschikking zijn gesteld.

2. Reserveringsmodaliteiten

De reservering komt pas definitief tot stand na ontvangst van betaling van de verschuldigde geldsom. Het aanbod tot reservering is van kracht in de mate dat de vermelde betalingstermijn wordt gerespecteerd. Deze termijn zal zeer streng toegepast worden bij de naderende uitverkoop of van een prijscategorie binnen het FESTIVAL/CONCERT.

De TICKETVERDELER heeft het recht om dit aanbod, zelfs ingeval van laattijdige betaling, toch door een reservering te laten volgen indien de voorraad beschikbare tickets van een prijscategorie dit toelaat.

De persoon of firma die de reservering doet, wordt beschouwd als opdrachtgever en staat borg voor de betaling van de reservering, zelfs wanneer deze aan een derde moet worden opgesteld en toegezonden.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing gezien de dienst (de reservering van de tickets) onmiddellijk wordt uitgevoerd en het hier diensten m.b.t. vrijetijdsbesteding betreft.

3. Eigendom en doorverkoopverbod

Elke vorm van namaak (inclusief doch niet uitsluitend nadruk of nabootsing), onder welke vorm dan ook en met behulp van om het even welk procedé, is strikt verboden en zal gerechtelijk vervolgd worden.

De KOPER/BEZOEKER dient zich te houden aan de ‘wet betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen’ van 30 juli 2013 (BS 6 september 2013). Regelmatige doorverkoop of zelfs occasionele doorverkoop aan een hogere dan de oorspronkelijke ticketprijs is verboden. De TICKETVERDELER behoudt zich het recht voor om doorverkochte tickets ongeldig te maken. Aan de houder ervan kan de toegang tot het FESTIVAL/CONCERT worden ontzegd, zonder enig recht op schadevergoeding.

Enkel de eerste aanbieder van het originele ticket wordt toegang verleend tot het FESTIVAL/CONCERT. De houder van gekopieerde tickets zal bijgevolg de toegang worden geweigerd.

Tickets mogen niet voor commerciële of promotionele doeleinden gebruikt of aan derden verschaft worden, zonder uitdrukkelijke toestemming van de TICKETVERDELER of de ORGANISATOR.

Identiteitscontrole van de KOPER/BEZOEKER door de ORGANISATOR of de TICKETVERDELER is te allen tijde mogelijk.

4. Aansprakelijkheid

De inrichting van het FESTIVAL/CONCERT (waaronder doch niet uitsluitend de samenstelling van het programma, datum en plaats van de verschillende optredens, etc.) behoort tot de verantwoordelijkheid van de ORGANISATOR met uitsluiting van de TICKETVERDELER die slechts aansprakelijk is voor de ticketverkoop en de afhandeling ervan.

Wijzigingen in de programmatie geven geen aanleiding tot gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het ticket.  Aansprakelijkheid van de ORGANISATOR ingevolge gevallen van overmacht wordt uitgesloten.

De TICKETVERDELER en ORGANISATOR wijzen de KOPER/BEZOEKER er op dat het een evenement in openlucht betreft, hetgeen eventuele nadelige gevolgen met zich mee kan brengen (vb. zware regenval, modder,…). De KOPER/BEZOEKER aanvaardt dit risico en kan zich in dit verband op generlei wijze tegen de TICKETVERDELER en/of ORGANISATIE richten.

Tickets worden noch terugbetaald, noch geruild voor een ander evenement.

Verlies of diefstal van het ticket behoort tot de verantwoordelijkheid van de KOPER/BEZOEKER en geeft geen aanleiding tot vervanging of terugbetaling.

5.  Overige rechten, plichten en aansprakelijkheden van de KOPER/BEZOEKER en ORGANISATOR van het FESTIVAL/CONCERT

Het is de KOPER/BEZOEKER niet toegestaan om volgende voorwerpen mee te brengen op het festivalterrein, op straffe van inbeslagname door de ORGANISATOR:
- professionele foto-, film-, opnameapparatuur, drones,
- dranken, blik,
- lachgas, drugs, 
- gevaarlijke voorwerpen zoals glaswerk, metalen drinkbussen, gevulde flessen of drinkbussen, vuurwerk, wapens, scherpe voorwerpen of elk ander voorwerp dat door de ORGANISATOR als gevaarlijk kan worden beschouwd.

Deze lijst kan te allen tijde aangepast of aangevuld worden door de ORGANISATOR.

Het is de KOPER/BEZOEKER niet toegestaan open vuur te maken op het festivalterrein.

Betreding van het festivalterrein of een camping impliceert instemming met alle preventieve en controlerende maatregelen die de ORGANISATOR of de veiligheidsploeg neemt met inbegrip van mogelijke fouillering en onderzoek van tassen. Weigering van deze maatregelen leidt tot weigering of intrekking van toegangsrecht, zonder enig recht op schadevergoeding.

Officiële verkoop van t-shirts en souvenirs geschiedt uitsluitend binnen het festivalterrein. De ORGANISATOR wijst de KOPER/BEZOEKER er op dat eventuele verkoop buiten het festivalterrein geen officiële verkoop is en dus mogelijk namaak betreft.

Er worden tv-opnames gemaakt tijdens het FESTIVAL/CONCERT. De kans bestaat dat de KOPER/BEZOEKER wordt gefilmd. Bij betreding van het festivalterrein of een camping doet de KOPER/BEZOEKER afstand van het portretrecht.

De ORGANISATOR en/of TICKETVERDELER behoudt zich het recht voor om de identiteit van de KOPER/BEZOEKER op ieder ogenblik te verifiëren.

De ORGANISATOR en/of TICKETVERDELER kunnen op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies, diefstal of welke zaak- of persoonsschade dan ook die de KOPER/BEZOEKER lijdt naar aanleiding van het FESTIVAL/CONCERT, zij het op het festivalterrein, camping, daarbuiten of op de reisweg.

Het is uitdrukkelijk verboden enige promotionele of commerciële activiteit te ontplooien op het  festivalterrein of de campings zonder de voorafgaande toelating van de ORGANISATOR.

Behoudens schriftelijke toestemming van de ORGANISATOR is elk commercieel gebruik van de naam of het logo van het FESTIVAL/CONCERT zelf of de aantredende artiesten strikt verboden.

6. Specifieke bepalingen met betrekking tot de campings georganiseerd in het kader van het FESTIVAL/CONCERT

Op de campingtickets verkocht door de TICKETVERDELER staat duidelijk de naam van de camping. Een campingticket geeft de KOPER/BEZOEKER enkel toegang tot de camping vermeld op het ticket tijdens de openingsuren van de vermelde camping en geeft geen toegang tot het festivalterrein.

Een campingticket is het hele weekend geldig. Aparte dagtickets voor de camping zijn niet beschikbaar.

Een campingticket is slechts geldig in combinatie met een festivalticket.

Een campingticket voor een camping van The Hive geeft ook toegang tot de faciliteiten in de entertainmentzone van The Hive tijdens de openingsuren van de camping vermeld op het ticket.

Accommodatievouchers voor The Hive Resort en The Hive My Space geven recht op de door de KOPER/BEZOEKER gehuurde accommodatie gedurende de openingsuren van The Hive Resort en The Hive My Space. Een accommodatievoucher is slechts geldig in combinatie met een campingticket voor de camping waar de accommodatie zich bevindt.

Het is de KOPER/BEZOEKER niet toegestaan om voertuigen mee te nemen op de camping: auto’s, (motor)fietsen, aanhangwagens, steps, caravans, mobilhomes e.d. Mobilhomes krijgen wel toegang tot speciaal ingerichte camping voor mobilhomes mits een geldige parkingvouchers voor deze camping die dient aangekocht bij de TICKETVERDELER.

Het is de KOPER/BEZOEKER niet toegestaan om dieren (met uitzondering van assistentiehonden) mee te brengen naar de camping.

Het is de KOPER/BEZOEKER niet toegestaan volgende voorwerpen mee te brengen naar de camping, op straffe van in beslagname door de uitbater van de camping:
- barbecues, gasinstallaties, vuurwerk, kaarsen,
- tapinstallaties, generatoren,
- muziekinstallaties,
- drones,
- lachgas, drugs, 
- gevaarlijke voorwerpen zoals glaswerk, wapens, scherpe voorwerpen of elk ander voorwerp dat door de ORGANISATOR als gevaarlijk kan worden beschouwd.

Deze lijst kan te allen tijde aangepast of aangevuld worden door de ORGANISATOR.

Het is de KOPER/BEZOEKER niet toegestaan open vuur te maken op de camping.

De KOPER/BEZOEKER kan de toegang tot een camping te allen tijde geweigerd of ontzegd worden.

De ORGANISATOR is niet de uitbater van de campings (met uitzondering van de campings van The Hive) en kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schadegevallen op de campings. Klachten over campings dient de KOPER/BEZOEKER te richten aan de betreffende campinguitbater en/of aan de Gemeente Rotselaar of Gemeente Haacht.

7. Betwistingen

Betwistingen omtrent bestellingen dienen aan de TICKETVERDELER per aangetekend schrijven kenbaar te worden gemaakt ten laatste acht dagen na ontvangst van het verzoek tot betaling. Andere betwistingen inzake de ticketverkoop dienen aan de TICKETVERDELER te worden gemeld binnen een redelijke termijn, en maximaal dertig dagen nadat de betwisting is ontstaan.

De TICKETVERDELER wijst op het bestaan van het Europese Online Dispute Resolution (ODR) platform. Dit platform beoogt een volledig online beslechting van geschillen, na indiening van een elektronisch klantenformulier.

Deze algemene voorwaarden (en eventuele geschillen dienaangaande) worden uitsluitend beheerst door Belgisch recht.

 

CASHLESS BETALINGEN

Bij de aankoop van Coins voor een FESTIVAL/CONCERT gaat de KOPER/BEZOEKER uitdrukkelijk akkoord met huidige voorwaarden ‘Cashless betalingen’ van de ORGANISATOR. De aankoop van Coins impliceert de aanvaarding door de KOPER/BEZOEKER van deze voorwaarden.

De voorwaarden voor cashless betalingen zullen ook beschikbaar zijn aan de kassa’s en cashless helpdesks op het FESTIVAL/CONCERT. Wanneer een KOPER/BEZOEKER een eerste keer Coins aankoopt bij een fysieke kassa, aanvaardt de KOPER/BEZOEKER ook deze voorwaarden voor cashless betalingen.

Voor het cashless systeem doet de ORGANISATOR beroep op de steun van externe leveranciers/betalingsproviders.

Algemeen

Cashless betalingen is de betalingsmethode die gebruikt wordt op een FESTIVAL/CONCERT. De ORGANISATOR behoudt zich het recht voor om ook andere betalingsmethoden toe te laten omwille van organisatorische en praktische redenen zonder de KOPER/BEZOEKER hiervan vooraf op de hoogte te brengen.

Coin is de officiële munteenheid tijdens een FESTIVAL/CONCERT. De KOPER/BEZOEKER kan Coins aankopen door een online top-up transactie in het Cashless Account of een top-up transactie aan een kassa op het FESTIVAL/CONCERT. De Coins zijn beschikbaar om betalingen uit te voeren via een cashless drager (een tag aan een officieel polsbandje dat toegang geeft tot een FESTIVAL/CONCERT of een cashless card). De waarde van één Coin wordt gecommuniceerd aan de KOPER/BEZOEKER vanaf het moment dat Coins kunnen aangekocht worden.

De ORGANISATOR kan niet aansprakelijk worden gesteld als het cashless systeem niet, niet zonder gebreken of slechts gedeeltelijk werkt tijdens een FESTIVAL/CONCERT. 

De ORGANISATOR maakt geen detailfacturen op met betrekking tot individuele uitgaven van Coins.

Geschillen over transacties

Problemen met online top-up transacties worden door de KOPER/BEZOEKER onmiddellijk gemeld aan cashless@livenation.be. Problemen met top-up transacties op een FESTIVAL/CONCERT worden door de KOPER/BEZOEKER gemeld bij de cashless helpdesk op het FESTIVAL/CONCERT of aan cashless@livenation.be. Andere transactieproblemen moeten zo snel mogelijk worden gemeld bij de cashless helpdesk op het FESTIVAL/CONCERT of aan cashless@livenation.be.

De ORGANISATOR heeft het recht om klachten te weigeren indien er geen bewijs of documentatie met betrekking tot het probleem is.

De ORGANISATOR kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of verlies van de cashless drager (tag aan een officieel polsbandje dat toegang geeft tot een FESTIVAL/CONCERT of een cashless card). In geval van verlies of diefstal meldt de KOPER/BEZOEKER dit onmiddellijk bij de cashless helpdesk op het FESTIVAL/CONCERT of aan cashless@livenation.be.

Terugbetalingen

Met uitzondering van de Coins door de ORGANISATOR gratis opgeladen (i.e. Free Coin, Recycle Coin en Crew Coin) en die in geen geval terugbetaald worden, kunnen Coins enkel na afloop van het FESTIVAL/CONCERT worden terugbetaald. Behoudens overmacht zullen tijdig aangevraagde terugbetalingen binnen de 30 dagen na het evenement worden uitgevoerd.

Terugbetalingen zijn onderworpen aan een refund fee gecommuniceerd aan de KOPER/BEZOEKER vanaf het moment dat Coins kunnen aangekocht worden. Coins door de ORGANISATOR gratis opgeladen kunnen niet worden gebruikt voor de betaling van de refund fee.

Terugbetalingen kunnen door de KOPER/BEZOEKER worden aangevraagd binnen de termijn bepaald door de ORGANISATOR door indiening van het refund formulier dat beschikbaar zal zijn in het Cashless Account. Aanvragen voor terugbetaling na deze datum, komen niet meer in aanmerking. De KOPER/BEZOEKER is verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste informatie aan de ORGANISATOR met betrekking tot terugbetaling.

ACTIEVOORWAARDEN 20+1 COIN

Dit aanbod loopt van 17 april 2024, 10u tot en met 27 juni 2024, 23u59. Eén Free Coin wordt automatisch toegekend per 20 aangekochte Coins. Er kunnen per account maximaal 300 Coins aangekocht worden. De toegekende Free Coins zijn niet terugbetaalbaar. Rock Werchter behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de actie stop te zetten.